Online přihláška do ZUŠ

Základní umělecká škola J. A. Komenského Studénka, příspěvková organizace
Adresa: Butovická 376, Studénka 742 13, tel. 556 402 048, podatelna@zus-studenka.cz

Online přihláška do ZUŠ


Obor: (*)

Nemáte vybraný obor. Prosím vyberte.
Jméno a příjmení žáka/žákyně: (*)

Prosím vyplňte jméno přihlašované(ho).
Místo narození: (*)

Prosím vyplňte
Místo trvalého pobytu: (*)

Prosím vyplňte
Zákonný zástupce žáka/žákyně (jméno, adresa): (*)

Prosím vyplňte
Váš e-mail:

Please let us know your email address.
Hlavní předmět: (*)

Neplatný Vstup
Rodné číslo: (*)

Prosím vyplňte
Státní občanství: (*)

Prosím vyplňte
Žák/žákyně – třída / ZŠ(SŠ):

Neplatný Vstup
Telefon: (*)

Prosím vyplňte
Vzdělávání v ZUŠ upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád.

Jsem si vědom(a), že studium na základní umělecké škole může být ukončeno:
  • jestliže žák porušuje soustavně své povinnosti nebo závažným způsobem porušuje školní řád
  • jestliže žák nesplnil podmínky studia pro neprospěch
  • jestliže o to požádá žák písemně, za nezletilého žáka jeho zákonný zástupce
  • jestliže neuhradil žák nebo jeho zákonný zástupce úplatu za vzdělání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný termín
Studium lze ukončit pouze k 31. lednu nebo k 30. červnu, a to na základě písemné odhlášky.
Souhlasím s uveřejňováním fotografií a ukázek prací na webových stránkách, se zpracováním osobních údajů mého dítěte pro školní matriku, soutěže, přehlídky, výsledkové listiny soutěží apod. (Zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů)

(*)

Prosím potvrďte seznámení se školním řádem
Opište prosím bezpečnostní kód (*)
Opište prosím bezpečnostní kód

Neplatný Vstup