Školné pro rok 2017/2018

Publikováno v Školné

 1. Termíny úhrady a stanovení výše školného
  • Zákonný zástupce žáka školy má povinnost uhradit školné do 15. září za I. pololetí a do 15. února za II. pololetí
  • Školné se hradí převodem z účtu na číslo účtu ZUŠ 4431801/0100, případně v hotovosti v pokladně školy nebo složenkou, kterou zákonný zástupce žáka obdrží u třídního učitele.
  • Učitelé jsou povinni oznámit všechny změny, týkající se výše školného, které se v průběhu školního roku vyskytnou (zvýšení i snížení hodinové dotace v individuální výuce, ukončení studia apod.).
 2. Poskytování slev a podmínky vrácení školného
  • Základní umělecká škola poskytuje slevy v případě studia druhého nástroje
  • Zákonní zástupci mohou žáka písemně odhlásit pouze k 31. lednu a k 30. červnu.
  • Ukončí - li žák vzdělávání v průběhu I. nebo II. pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací.
  • Ukončí - li žák vzdělávání z důvodu hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.
  • Zákonní zástupci mohou požádat na sekretariátu školy o vrácení školného při nepřítomnosti žáka ze zdravotních důvodů delší než 1 měsíc, součástí žádosti musí být lékařské potvrzení. V takovém případě se vrací školné pouze za příslušný měsíc.
  • Pokud žák nastoupí v průběhu pololetí, je povinen uhradit školné za příslušné období.
 3. Vymáhání nezaplaceného školného
  • Pokud žák neuhradí školné ve výše uvedených termínech, upozorní třídní učitel na tuto skutečnost zákonného zástupce žáka (písemně sdělením v žákovské knížce nebo telefonicky).
  • Pokud ze závažných důvodů nemohou zákonní zástupci žáka uhradit školné ve stanoveném termínu, mohou si na sekretariátu školy dohodnout změnu splatnosti školného.
  • V případě, že zákonní zástupci žáka neuhradí školné v řádném termínu ani po výzvě třídního učitele a nemá dohodnutou změnu termínu splatnosti školného, bude mu po uplynutí splatnosti termínu zaslán doporučený dopis s výzvou k zaplacení.
  • Neuhradí - li zákonný zástupce žáka školné do jednoho týdne od odeslání doporučeného dopisu s výzvou, přestává být s okamžitou platností žákem školy.
 4. Výše školného
Obor:Druh studiaPololetní školné
 
Hudební obor    
Přípravné studium - skupinová výuka 1300 Kč
Přípravné studium - individuální výuka 1350 Kč
Základní studium - skupinová výuka 1300 Kč
Základní studium - individuální výuka 1350 Kč
 
Taneční obor Přípravné studium TO 900 Kč
Základní studium TO 1200 Kč
 
Výtvarný obor Přípravné studium VO 850 Kč
Základní studium VO 1150 Kč