Školní řád

Publikováno v O ŠKOLE

 1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 2. Provoz a vnitřní režim školy
 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
 5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 6. Úplata za vzdělání
 7. Ukončení vzdělávání
 8. Výchovná opatření

Školní řád Základní umělecké školy J. A. Komenského , Butovická 376, Studénka vydává na základě zákona č.561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1, ředitelka školy.

ČÁST PRVNÍ

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 1. Školní řád pro žáky důsledně vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993.
 2. Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy na začátku nového školního roku nebo při zahájení studia. Školení se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedení školy. V třídní knize se provede o školení zápis. Školní řád je vyvěšen ve škole na veřejně přístupném místě - v přízemí školy na informační nástěnce.
 3. Žák má právo na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat.
 4. Žáci mají dále právo:
  1. na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání
  2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
  3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku
  4. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání
  5. na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitelka školy na návrh učitele hlavního oboru
  6. mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelkou školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu přeřazeni na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitelka školy
 5. Na informace podle odstavce 4 písm.b) a d) mají v případě nezletilých i zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě zákonní zástupci nebo osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.
 6. Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem a to buď na školní rok, nebo jeho část. Zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, z kterého byl žák uvolněn.
 7. V případě přijetí žáka se specifickými vzdělávacími potřebami vypracuje ředitelka s třídním vyučujícím individuální vzdělávací plán, který vyhovuje jeho potřebám. Individuální vzdělávací plán je vydán na základě potvrzení z pedagogicko - psychologické poradny, případně lékařského posudku

II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

 1. Žáci jsou povinni:
  1. řídit se zásadami tohoto školního řádu
  2. dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem
  3. hlasitě zdravit všechny pedagogy i nepedagogické pracovníky
  4. docházet do vyučování pravidelně a včas a na vyučování se řádně připravovat
  5. účinkovat na veřejných i interních akcích vyhlášených vedením školy nebo na akcích, na kterých se škola podílí, na akce přichází žák vhodně oblečen a nenarušuje průběh akce nevhodným chováním
  6. navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání
  7. oznámit jakákoli další veřejná vystoupení, účast na soutěžích apod., na nichž bude žák vystupovat jménem školy a které nejsou součástí ročního plánu školy svému učiteli hlavního oboru
  8. žák souhlasí s používáním pořízených materiálů (foto, CD nahrávky, DVD atd.) pro potřeby školy a její prezentaci. Pokud žák nebo zákonný zástupce nesouhlasí s používání těchto materiálů, oznámí to písemnou formou vedení školy
  9. žák je povinen navštěvovat výuku všech povinných předmětů, které jsou v souladu se školním vzdělávacím programem a učebními plány školy
 2. Zletilí žáci jsou dále povinni
  1. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
  2. dokládat nepřítomnost ve výuce písemnou omluvou, možno omluvit žáka i telefonicky, osobně nebo e-mailem
  3. v případě delší nemoci informovat učitele hlavního oboru do tří dnů o pravděpodobné délce nepřítomnosti
  4. nepřítomnost z důvodu lyžařského výcviku, školy v přírodě apod. omlouvat předem
 3. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:
  1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy
  2. na vyzvání vedení školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek, týkajících se vzdělávání žáka
  3. informovat školu o všech závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na vzdělávání žáka
  4. dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování nejpozději do tří dnů ode dne, kdy nepřítomnost vznikla a to písemnou omluvou, osobně, telefonicky nebo e-mailem
  5. v případě delší nemoci informovat učitele hlavního oboru do tří dnů o pravděpodobné délce nepřítomnosti
  6. nepřítomnost z důvodu lyžařského výcviku, školy v přírodě apod., omlouvat předem
 4. Pro školní matriku jsou povinni žáci nebo jejich zákonní zástupci uvést údaje podle § 28, odst. 2 školského zákona
  1. jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu
  2. údaje o předchozím vzdělávání
  3. údaje o případném zdravotním postižení či znevýhodnění, popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut
  4. údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání
  5. jméno a příjmení zákonného zástupce, místo jeho trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností a telefonní spojení
  6. jakoukoli změnu v předcházejících odstavcích nahlásit vedení školy nebo učiteli hlavního oboru

ČÁST DRUHÁ

Provoz a vnitřní režim školy

I. Organizace školy

Základní umělecká škola J. A. Komenského Studénka je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Jejím statutárním orgánem je ředitelka školy, kterou jmenuje zřizovatel školy.

Ředitelka jmenuje svého zástupce a statutárního zástupce, dle provozních potřeb a velikosti školy.

Ředitelka zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.)

Ředitelka dále jmenuje:

 • uměleckou radu
 • vedoucí předmětových komisí
 • další jmenování dle potřeb školy

Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě výběrového řízení nebo pokud prokážou výjimečné umělecko - pedagogické výsledky ve svém dřívějším zaměstnání nebo pokud byli výkonnými umělci.

Technicko-hospodářští pracovníci školy jsou

 • ekonomka školy
 • administrativní pracovnice
 • školnice

II. Organizace výuky

 1. ZUŠ J. A. Komenského zřizuje obor hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický.
 2. V jednotlivých oborech se vyučuje ve formě individuální, skupinové nebo kolektivní výuky.
 3. Přípravné studium na I.stupni uměleckého vzdělávání má nejvýše dva ročníky a je určeno pro děti od 5 let.
 4. Základní studium I. stupně trvá 4 - 7 let a je určeno žákům od 7 let.
 5. Základní studium II.stupně trvá 3-4 roky a je určeno žákům od 14 let.
 6. Studium pro dospělé trvá nejvýše 4 roky, délka vzdělání se určuje podle individuálních schopností žáka s přihlédnutím k jeho věku
 7. Ve výjimečných případech ředitelka školy rozhodne o přijetí ke studiu mimo určenou věkovou hranici, např. nedostatečná fyzická vyspělost, předchozí zdravotní problémy, zdravotně postižený žák a další závažné důvody.

Vyučování

 1. se řídí rozvrhem hodin
 2. střídání pracovních míst ve výuce je dáno rozvrhem hodin
 3. pracovní místa ZUŠ J. A. Komenského jsou:
  • Hlavní budova HO a ředitelství školy - Butovická 376, Studénka
  • Budova ZUŠ Fulnek, Kostelní 110
  • Budova ZUŠ ve Studénce, A. G. L. Svobody - pro výuku VO, TO
  • Budova ZUŠ ve Studénce na zámku, Panská 299 - 2 učebny HO
  • Pro místo poskytovaného vzdělání Albrechtičky: budova ZŠ Albrechtičky 1 učebna - HO
  • Pro místo poskytovaného vzdělání Bartošovice: budova ZŠ Bartošovice - 2 učebny - HO
  • Pro místo poskytovaného vzdělání Jistebník nad Odrou: ZŠ Jistebník nad Odrou - 1 učebna HO
  • Pro místo poskytovaného vzdělání Suchdol nad Odrou: ZŠ Suchdol nad Odrou - 1 učebna HO
  • Pro místo poskytovaného vzdělání Hladké Životice: ZŠ Hladké Životice 1učebna HO
  • Pro místo poskytovaného vzdělání Kujavy: ZŠ Kujavy - 1 učebna HO
  • Pro místo poskytovaného vzdělání Pustějov: - 1 učebna HO
  • Pro místo poskytovaného vzdělání Kunín: 1 učebna HO, VO
 4. do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, do nehudebních oborů doporučené cvičební a pracovní oděvy
 5. žák přichází do školy alespoň 10 minut před začátkem vyučování, přezuje se a odloží si svrchní oděvy na určeném místě
 6. žáci se zdržují v budově školy pouze po dobu nezbytně nutnou, na chodbách a v učebnách se chovají ukázněně
 7. do školy není dovoleno donášet a  budově školy není dovoleno používat jakékoli předměty nebo výrobky, které by mohly ohrozit zdraví žáků
 8. při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky pozdraví žáci povstáním nebo zdraví jiným způsobem podle povahy vyučovacího předmětu
 9. nepřijde-li vyučující do 10 minut po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost ředitelce školy, zástupci ředitele nebo jinému přítomnému učiteli
 10. v době školního roku může ředitelka školy ze závažných důvodů (organizační, technické) vyhlásit 5 volných dnů ve školním roce
 11. opouštět budovu během vyučování není žákům povoleno
 12. vstup cizích osob do školy je zakázán, pokud se předem neohlásí vedení nebo vyučujícímu.
 13. škola nezodpovídá za ztrátu věcí odložených na chodbách
 14. škola může v souladu se školním vzdělávacím programem a učebními plány organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností žáci nemají nárok na náhradu zameškaných hodin
 15. v případě nepřítomnosti učitele z důvodu nemoci delší než dva týdny, zajišťuje škola náhradní výuku

Vyučovací hodiny a přestávky

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými přestávkami Jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí a to:

 • maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce
 • maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, po kterých musí následovat nejméně dvacetiminutová pauza nebo musí být výuka ukončena
 • dvouoborové studium se povoluje žákům na doporučení učitele hlavního oboru a to s podmínkou, že žák vykazuje výborné studijní výsledky nebo se aktivně podílí na reprezentaci školy v některém ze souborů školy

ČÁST TŘETÍ

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
 2. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 3. Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v předchozích odstavcích.
 4. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s obsahem a cílem vzdělávání.
 5. Bezpečnost a ochranu žáků zajišťuje ředitelka školy a všichni pedagogičtí pracovníci, popřípadě další zletilé osoby způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.
 6. Žáci jsou proškolováni pravidelně učiteli hlavních oborů
 7. Při akcích konaných mimo školu nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost nezletilých žáků připadnout víc než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může vzhledem k náročnosti zajištění bezpečnosti žáků stanovit ředitelka školy.
 8. Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase.
 9. Žáci a jejich zákonní zástupci jsou informováni o konání akce nejméně ve dvoudenním časovém předstihu.
 10. Akce konané mimo školu podléhají splnění zákonem stanovených bezpečnostním předpisům, ředitelka musí mít podepsané zodpovědné osoby nejméně 7 dní před konáním akce
 11. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola písemné potvrzení povolení (souhlasu) výjezdu žáka jeho zákonným zástupcem.
 12. Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty (škola nezodpovídá za jejich ztrátu), rozptylující pozornost a ohrožující bezpečnost, předměty nesouvisející s výukou. Žákům je zakázáno nošení, držení distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy.
 13. Žákům není dovoleno otvírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, nesmí zapojovat elektrické spotřebiče.
 14. Škola zodpovídá za bezpečnost žáků pouze v době výuky.

ČÁST ČTVRTÁ

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 1. Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně zodpovídají.
 2. Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo jejich zákonní zástupci povinni uhradit.
 3. Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky
 4. Učitelé hlavních oborů vedou o výpůjčkách přesnou evidenci.
 5. Nástroje a pomůcky, které jsou v majetku školy, mohou být používány pouze na akcích pořádaných školou nebo na akcích, na nichž se škola podílí. Nesmí být používány k soukromým účelům.

ČÁST PÁTÁ

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

 1. 1) Hodnocení žáka na vysvědčení může být vyjádřeno klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy. ZUŠ J. A. Komenského Studénka používá klasifikační způsob hodnocení žáků.
 2. 2) Při použití klasifikace v jednotlivých předmětech je žák hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:
  1. 1 - výborný
  2. 2 - chvalitebný
  3. 3 - uspokojivý
  4. 4 - neuspokojivý
 3. 3) Žák je na konci každého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:
  1. Prospěl(a) s vyznamenáním
  2. prospěl(a)
  3. neprospěl(a)
 4. Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 - výborný a v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5.
 5. Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý.
 6. Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý.
 7. Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku.Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí, musí být náhradní termín určen tak, aby byla klasifikace žáka uzavřena do konce měsíce srpna příslušného školního roku.

ČÁST ŠESTÁ

Úplata za vzdělání

Úplata za vzdělání žáků se řídí vyhláškou č.71/2005 Sb. O základním uměleckém vzdělávání.

 1. 1) U žáků přípravného studia, základního studia I.a II. stupně, studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce.
 2. 2) U studia pro dospělé stanoví ředitelka školy výši úplaty za vzdělání:
  • u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě studia ve střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné škole, podle odstavce 1).
  • U žáků, kteří nejsou uvedeni v odstavci a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.
 3. Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu školního roku, úplata za vzdělání se nevrací. Ukončí-li žák studium z důvodů hodných zvláštního zřetele (zdravotních), lze poměrnou část úplaty za vzdělání vrátit.
 4. Ředitelka stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplata se hradí pololetně a to poštovní poukázkou nebo bankovním převodem a to vždy do konce následujícího měsíce daného pololetí ( to znamená za I.pololetí do 31.října, za II.pololetí do 31.března).Pokud žák neuhradí platbu do uvedeného termínu, ztrácí nárok na výuku. V případě neuhrazení platby do konce měsíce listopadu za I. pololetí a do konce měsíce dubna za II.pololetí, může být žák ze školy vyloučen.
 5. Ředitelka školy může se zákonným zástupcem žáka dohodnout jiný termín úhrady úplaty za vzdělání.
 6. Výše úplaty bude žákům a jejich zákonným zástupcům dána na vědomí prokazatelným způsobem - vyvěšením na informačním panelu školy.
 7. Slevy z úplaty za vzdělání se poskytují pouze v těchto případech:
  1. v případě dlouhodobé nemoci dítěte
  2. na dítě, studujícím v HO dva a více oborů

ČÁST SEDMÁ

Ukončení vzdělávání

Ukončení vzdělávání se řídí vyhláškou č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 1. Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.
 2. Žák přestává být žákem školy:
  • jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci II.pololetí celkově hodnocen stupněm prospěchu 4 - neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku
  • jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst.2 až 4 školského zákona)
  • jestliže o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák
  • v případě, že nebyla ve stanoveném termínu uhrazena úplata za vzdělání a nebyl dohodnut s ředitelem školy náhradní termín platby

ČÁST OSMÁ

Výchovná opatření

 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmínečné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Tato opatření uděluje či ukládá ředitelka školy nebo učitel hlavního oboru.
 2. Ředitelka školy může v případě závažného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí stanoví ředitelka školy zkušební lhůtu a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.
 3. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo ostatním žákům školy se vždy považují za závažné zavinění porušení povinností stanovených školským zákonem.
 4. Ředitelka školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil.

Tímto se ruší školní řád ze dne 1.1.2008

Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1.4.2012

Ve Studénce 1. 4. 2012

Mgr. Renata Talpová, ředitelka školy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.