Školné pro rok 2018/2019

Publikováno v Školné

 1. Termíny úhrady a stanovení výše školného
  • Zákonný zástupce žáka školy má povinnost uhradit školné do 15. září za I. pololetí a do 15. února za II. pololetí
  • Školné se hradí převodem z účtu na číslo účtu ZUŠ 4431801/0100, případně v hotovosti v pokladně školy nebo složenkou, kterou zákonný zástupce žáka obdrží u třídního učitele.
  • Učitelé jsou povinni oznámit všechny změny, týkající se výše školného, které se v průběhu školního roku vyskytnou (zvýšení i snížení hodinové dotace v individuální výuce, ukončení studia apod.).
 2. Poskytování slev a podmínky vrácení školného
  • Základní umělecká škola poskytuje slevy v případě studia druhého nástroje
  • Zákonní zástupci mohou žáka písemně odhlásit pouze k 31. lednu a k 30. červnu.
  • Ukončí - li žák vzdělávání v průběhu I. nebo II. pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací.
  • Ukončí - li žák vzdělávání z důvodu hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.
  • Zákonní zástupci mohou požádat na sekretariátu školy o vrácení školného při nepřítomnosti žáka ze zdravotních důvodů delší než 1 měsíc, součástí žádosti musí být lékařské potvrzení. V takovém případě se vrací školné pouze za příslušný měsíc.
  • Pokud žák nastoupí v průběhu pololetí, je povinen uhradit školné za příslušné období.
 3. Vymáhání nezaplaceného školného
  • Pokud žák neuhradí školné ve výše uvedených termínech, upozorní třídní učitel na tuto skutečnost zákonného zástupce žáka (písemně sdělením v žákovské knížce nebo telefonicky).
  • Pokud ze závažných důvodů nemohou zákonní zástupci žáka uhradit školné ve stanoveném termínu, mohou si na sekretariátu školy dohodnout změnu splatnosti školného.
  • V případě, že zákonní zástupci žáka neuhradí školné v řádném termínu ani po výzvě třídního učitele a nemá dohodnutou změnu termínu splatnosti školného, bude mu po uplynutí splatnosti termínu zaslán doporučený dopis s výzvou k zaplacení.
  • Neuhradí - li zákonný zástupce žáka školné do jednoho týdne od odeslání doporučeného dopisu s výzvou, přestává být s okamžitou platností žákem školy.
 4. Výše školného
Obor:Druh studiaPololetní školné
 
Hudební obor    
Přípravné studium - skupinová výuka 1300 Kč
Přípravné studium - individuální výuka 1350 Kč
Základní studium - skupinová výuka 1300 Kč
Základní studium - individuální výuka 1350 Kč
 
Taneční obor Přípravné studium TO 900 Kč
Základní studium TO 1200 Kč
 
Výtvarný obor Přípravné studium VO 850 Kč
Základní studium VO 1150 Kč
 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.